یکی از دستاوردهای دومین همایش ایرانیان مقیم خارج از کشور شبکه علمی متخصصان ایرانی خارج از کشور است که بزودی افتتاح خواهد شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور به منظور تسهیل در ارتباط ایرانیان مقیم خارج از کشور با امکانات و ظرفیت های مراکز علمی و پژوهشی ، کارگروه علمی آموزشی شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نشست هایی با محورهای متفاوت را در دومین همایش ایرانیان خارج از کشور تشکیل داد.... در نشست تخصصی کارگروه های علمی و آموزشی در دومین همایش ایرانیان خارج از کشور با موضوع شبکه علمی متخصصان ایرانی خارج از کشور که با حضور دکتر ملک زاده دبیر کل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور و جمعی از نخبگان و اندیشمندان در رشته های مختلف از کشورهای امریکا ، انگلستان ، آلمان ، کانادا ، فرانسه ، و سوئد مقرر شد انجمن های علمی با همکاری متخصصان ایرانی خارج از کشور سعی در تولید و بومی سازی استانداردها و ایجاد مراجع معتبر نمایند